Speedy Nylon

Sonde aus transparentem Nylon mit festem Kopf