Gebruiks- en verkoopvoorwaarden | Raytech

Gebruiks- en verkoopvoorwaarden

 1. De partijen

1.1 In deze tekst verwijst “RAYTECH” naar de firma Raytech S.r.l., met wettelijke zetel te Settimo Milanese, Via Enrico Fermi 11/13 (MI), Italië, Registratienummer bedrijfsregister van Milaan en fiscaal nummer 11325760152, R.E.A.-nummer. MI-1458135, info@raytech.it en verwijst “KOPER” naar de persoon die via de registratie op de website www.raytech.it, een order van producten van RAYTECH geplaatst heeft welke vervolgens door RAYTECH is goedgekeurd.

1.2. De onderstaande Voorwaarden vormen samen met de Orderbevestiging het Contract tussen RAYTECH en de KOPER voor de levering van Producten; ze zijn beschikbaar in het Italiaans, Engels, Frans, Spaans, Duits, Portugees, Nederlands en Russisch.

 

 1. Onderwerp van het contract

 

2.1 Overeenkomstig dit contract verkoopt RAYTECH en koopt de KOPER op afstand aan de hand van telematische instrumenten de roerende zaken die zijn aangegeven en aangeboden worden op de website www.raytech.it

 

2.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen tussen de KOPER en RAYTECH. Geen enkele andere voorwaarde of modificatie van de bestaande voorwaarden met betrekking tot de Orders van de KOPER is van toepassing, ook in aanwezigheid van eventuele specificaties van de KOPER, tenzij dit schriftelijk is aangegeven door RAYTECH met de ondertekening door een persoon die daartoe door RAYTECH bevoegd is.

 1. Een Order plaatsen

3.1 Om een Order te kunnen plaatsen moet men volwassen zijn en via de vaste of mobiele telefoon kunnen worden bereikt.

3.2 Het is mogelijk om een Order te plaatsen door het Orderformulier op te website www.raytech.it in te vullen na u te hebben geregistreerd of uw persoonlijke account te hebben aangemaakt en op de knop “Order Bevestigen” te hebben gedrukt. Orders die op andere wijzen dan hierboven beschreven zijn geplaatst, worden niet geaccepteerd.

3.3 Op het moment dat de Order verzonden wordt, kent RAYTECH aan de KOPER een Webordernummer toe. Met de verzending van een Order doet de KOPER een voorstel voor de aankoop van Producten van RAYTECH die zijn gekozen naar aanleiding van deze Voorwaarden. RAYTECH behoudt zich het recht voor om dit voorstel wel of niet te accepteren.

 • Als de Order geaccepteerd wordt, informeert RAYTECH de KOPER van de acceptatie met de afgifte van een Orderbevestiging die via e-mail wordt verzonden. De Orderbevestiging is efficiënt op het moment dat deze wordt verzonden. Als de Order niet geaccepteerd wordt, neemt RAYTECH via e-mail of telefonisch contact op met de KOPER.

3.5 Ondanks dat RAYTECH zich inspant om de Producten die in de Orderbevestiging zijn aangegeven te leveren, kan het zijn dat de Producten niet geleverd worden omdat ze, bijvoorbeeld, niet langer geproduceerd worden.

In dit geval zal RAYTECH contact opnemen met de KOPER om hem hierover in te lichten en eventueel alternatieve Producten voor te stellen. In het geval dat de KOPER de voorgestelde alternatieven van RAYTECH niet accepteert, zal de Order van de Producten die RAYTECH niet leveren kan geannuleerd worden en zal het betaalde bedrag binnen dertig dagen na de verzending van de Order worden teruggestort. In alle gevallen waarin RAYTECH niet in staat is om de bestelde producten aan te KOPER te leveren, zal RAYTECH niet aansprakelijk zijn voor de onbeschikbaarheid van de producten en zullen de reeds betaalde bedragen niet aan de KOPER worden teruggestort.

 

 1. Archivering van het contract

4.1 In overeenstemming met art. 12 van het Italiaanse wetsbesluit 70/2003 informeert RAYTECH de KOPER dat elke verzonden ORDER in gedrukte vorm in de vestiging van RAYTECH zal worden bewaard overeenkomstig de geheimhoudings- en veiligheidscriteria.

 

 1. Promotie- en reclamemateriaal
 • De informatie van brochures, promotie- en reclamemateriaal van RAYECTH die op de website van RAYTECH beschikbaar is of door onze vertegenwoordigers of werknemers aan de KOPER is overhandigd, vormen een uitnodig voor de onderhandeling. Geen enkele informatie kan als een aanbieding voor de levering van producten worden beschouwd.

 

 1. Prijzen

6.1 De prijzen van de Producten en hun verzendkosten, waar van toepassing, worden in de Factuur aangegeven. De btw wordt volgens de belastingtoeslag vermeld in de Factuur voldaan.

De opsomming van de Factuur zal zichtbaar zijn op het scherm van het Orderformulier dat aan de orderbevestiging vooraf gaat.

 

 1. Gebruik van de producten

7.1 De producten die door RAYTECH verkocht worden zijn uitsluitend geschikt voor het gebruik dat is aangegeven en gecertificeerd door RAYTECH of derden.

Zo mogen de producten bijvoorbeeld maar niet uitsluitend niet worden gebruikt in toepassingen die afwijken van het intrinsieke en specifieke type van het product, en met name als daardoor schade aan de gezondheid van personen kan worden berokkend of schade door storingen kunnen worden veroorzaakt, tenzij RAYTECH of de derde partij specifieke toestemming geeft.

 

 1. Betaalwijze van de Producten

8.1. De betalingen moeten met creditcard of bankoverschrijving worden verricht in geldige valuta volgens hetgeen is aangegeven in de Factuur. Als de betaling met creditcard wordt verricht, moet de KOPER op het moment dat de Orderbevestiging verzonden wordt de gegevens van zijn/haar creditcard invoeren. RAYTECH zal de door de KOPER gekozen Producten pas verzenden als de creditcarduitgever toestemming voor het gebruik van de creditcard voor de betaling van de bestelde Producten heeft gegeven. RAYTECH zal de KOPER informeren als deze toestemming niet wordt verleend. RAYTECH behoudt zich het recht voor om de identiteit van de creditcardhouder te verifiëren door specifieke documentatie aan te vragen.

8.2. Als de betaling met bankoverschrijving wordt verricht, zal de KOPER een betalingsaanvraag ontvangen. De fabricage en levering van de Producten aan de KOPER zullen plaatsvinden op het moment dat de betaling is verricht. Als RAYTECH de betaling niet binnen vijftien dagen na de verzending van de Order als beschikbare middelen ontvangt, zal de Order worden geannuleerd.

8.3. RAYTECH zal de betalingsaanvraag, de Factuur en de Producten verzenden naar het adres dat in de Orderbestelling is aangegeven. In elk geval zal RAYTECH de documenten uitsluitend via e-mail verzenden.

 

 1. Levering van de Producten

9.1 De Producten worden geleverd op het adres dat is vermeld op het Orderformulier van de KOPER. RAYTECH zal de KOPER binnen 48 uur nadat de Producten aan de koeriersdienst zijn overhandigd, via e-mail, op het adres dat op het Orderformulier is gegeven, aan de hand van de verzendgegevens over de details van de levering informeren.

9.2 Na de verzending van deze e-mail kan de Koper de Order niet langer annuleren op de manier die is beschreven in het volgende punt 9.5 van deze Voorwaarden. In iedere geval zal de leveringsbrief als bewijs van overhandiging aan de koeriersdienst fungeren.

9.3. RAYTECH zal elke mogelijke inspanning verrichten voor de productie of aankoop binnen 14 dagen na de afgifte van de Orderbevestiging van de Producten die door de KOPER besteld zijn. De tijden die ten tijde van de plaatsing van de Order geschat worden, zijn uitsluitend voorzien voor de constructie of de aankoop van het Product door derden en houden geen rekening met de leveringstijden. Elke eventueel gecommuniceerde voorwaarde voor de levering van Producten is niet essentieel en hoe dan ook ten gunste van RAYTECH en zal nooit leiden tot de ingebrekestelling van RAYTECH.

9.4 Als de KOPER op hetzelfde moment diverse Producten heeft besteld, mag RAYTECH de levering op verschillende dagen verrichten.

9.5 De KOPER kan de Order annuleren tot op het moment dat de verzending van het bestelde Product wordt gemeld. De annulering moet schriftelijk worden gericht aan RAYTECH onder vermelding van het Webordernummer dat aan de Order is toegekend.

9.6 De Producten worden geleverd van maandag t/m vrijdag van 9,00-12,00 en 15,00-18,00. De KOPER zal binnen 48 uur na de overhandiging van de producten aan de koeriersdienst via e-mail worden geïnformeerd over de gegevens van de verzending.

9.7 Op het moment van de levering moet de KOPER van de koerier een ondergetekende kopie van de vrachtbrief ontvangen. Deze vrachtbrief moet bewaard worden voor de eventuele terugzending van de producten beschreven in de punten 11 en 12 van dit contract.

 

 1. Eigendom en Risico’s

10.1 De KOPER is aansprakelijk voor de risico’s op het verlies van de producten op het moment dat de producten door RAYTECH zijn verzonden.

10.2 De eigendom van het materiaal wordt aan de KOPER overgedragen na de volledige betaling aan RAYTECH van het bedrag dat voor de volledige levering is bepaald. RAYTECH blijft dus eigenares van de goederen tot ze volledig zijn betaald overeenkomstig met en volgens art. 1523 b.w.

10.3 In het geval van een nalatige betaling van een deel van en/of de volledige levering door de KOPER aan RAYTECH, behoudt RAYTECH zich het recht voor om de verkoopsprijs van de goederen te wijzigen en/of aan te passen.

 1. 4 RAYTECH behoudt zich het recht voor om het onbetaalde materiaal terug te vorderen, ongeacht de plaats waar het zich bevindt. Voor de uitvoering van dit recht moet de KOPER RAYTECH in elk opzicht bijstaan.

 

 1. Het recht op terugzending van de Producten

11.1. Als de KOPER een Consument is en hij/zij niet tevreden is met de Producten die bij RAYTECH gekocht zijn, kan hij/zij de producten terugsturen en het bedrag van de teruggezonden en ongebruikte Producten teruggestort krijgen.  Daarvoor moet de KOPER binnen 14 dagen na de levering van de Producten contact opnemen met RAYTECH op het adres en het telefoonnummer vermeld in punt 27 en op de wijzen beschreven in het volgende punt van deze Voorwaarden.

 1. Terugzending van de Producten

12.1. Voor de terugzending van de Producten moet de KOPER van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 18.00 en vrijdag van 9.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.30 telefonisch contact opnemen met +39 02/33500147 om de terugzending overeen te komen.

 • De Producten moeten onbeschadigd en in de originele verpakking met een kopie van de vrachtbrief beschreven in punt 9.6 van dit contract worden teruggezonden.
 • Het bedrag dat voor de aankoop van het product betaald is zal worden teruggestort, minus de verzendkosten voor de terugzending van de goederen. De KOPER die van de aankoop afziet moet de verzendkosten dus voor zijn/haar rekening nemen. In geen enkel geval zullen terugzendingen door de KOPER op kosten van RAYTECH (d.w.z. Port Onbetaald) worden geaccepteerd.

12.4. RAYTECH behoudt zich het recht voor om de terugstorting van de koopprijs te weigeren als de KOPER de Producten beschadigd of gebruikt, niet binnen het bovenstaande termijn, incorrect of onvolledig verpakt terugzendt of als bepaalde onderdelen zoals componenten, elementen, accessoires, verpakkingsmaterialen, dozen, documentatie en/of ontbreken of beschadigd zijn.

In dit geval is RAYTECH bevoegd om de aanverwante kosten van het terug te storten bedrag in te houden.

 1. Fabrieksgarantie van Raytech
 • De Fabrieksgarantie van Raytech heeft binnen Italië een duur van 24 maanden met ingang van de verzenddatum van de producten die direct door Raytech zijn vervaardigd. Als de KOPER een of meer Producten met fabricagedefecten waarneemt, moet hij/zij RAYTECH binnen 10 dagen na de ontdekking van eventuele defecten of gebreken inlichten omdat anders de garantie vervalt. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend onder vermelding van het product dat de schade heeft aangebracht, de plaats en bij benadering de aankoopdatum. Bovendien moet het een beeld van het product bevatten als het nog bestaat.
 • De garantie is uitgesloten voor defecten die afhangen van of verbonden zijn aan een oneigenlijk gebruik van de Producten door de KOPER.

13.3 De garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product of, wanneer dit niet mogelijk is, tot de vergoeding van het betaalde bedrag. In geen enkel geval kan RAYTECH aansprakelijk worden gesteld voor schade of eisen voor schadevergoedingen die afwijken van hetgeen hierboven is beschreven, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend imagoschade, schade wegens vertragingen in de productie, persoonlijk letsel of materiële schade, schade aan machines enz.

13.4 Binnen de limieten van de wet moet elke garantieaanvraag voor producten met een ander merk dan RAYTECH , waar van toepassing, worden verricht conform de standaardgarantievoorwaarden van de fabrikant die samen met de gekochte Producten kan zijn geleverd. In verhouding tot een willekeurige garantie van de fabrikant moeten eventuele garantieaanvragen ten eerste direct zijn gericht aan de fabrikant of telefonisch aan RAYTECH (in dit geval zal RAYTECH zich inspannen om eventuele producten in het belang van de KOPER op te lossen).

13.5 De fabrieksgarantie van Raytech is een aanvulling maar geen vervanging van de wettelijke garantie van 24 maanden die door art. 128-135 van de Consumentenwet is voorzien.

 1. Aansprakelijkheid van Raytech

14.1 RAYTECH is niet gebonden aan andere garanties of voorwaarden dan degene die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn beschreven of door de wet worden voorgeschreven. RAYTECH acht zich niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van inkomsten, winst, contracten of gegevens ofwel voor elke andere vorm van directe of indirecte schade.

 

 1. Exportcontroles
 • Met dit Contract verplicht de KOPER zich tot de naleving van alle Exportwetten. De KOPER zal met name (i) de Producten niet exporteren naar een Land dat de Exportwetten schendt en (ii) de Producten niet exporteren naar een Land waarvoor een bepaalde toestemming van de staat of een exportlicentie voor nodig is, zonder daarvoor eerste de noodzakelijke licenties en toestemmingen te hebben verkregen. De KOPER geeft akte van en waarborgt dat hij/zij geen staatsburger of inwoner is van of gehuisvest is in een Land waarnaar de export van de Producten door een willekeurige norm die de export regelt verboden is.

 

 1. Bescherming van de geheimhouding en verwerking van de gegevens van de KOPER

16.1. RAYTECH beschermt de privacy van haar klanten en waarborgt dat de gegevensverwerking wordt verricht conform de Italiaanse privacywet van 30 juni 2003, nr. 196.

16.2 De fiscale en persoonsgegevens worden direct en/of door derden verworven door RAYTECH SRL – Via Enrico Fermi 11 – 20019 Settimo Milanese btw-nr. 11325760152, REA-nr. 1458135 – Reg. Bedrijfsregister MI 11325760152, eigenaar van de verwerking naar wiens vestiging de KOPER elke aanvraag kan richten. De gegevens worden afhankelijk van de verwerkingswijze in gedrukte vorm, maar ook elektronisch en telematisch verzameld en verwerkt voor de registratie van de bestelling en de activering van de procedures voor de uitvoering van dit contract en de noodzakelijke aanverwante mededelingen, alsmede de naleving van eventuele wettelijke verplichtingen en voor een doeltreffend beheer van de zakelijke verhoudingen in de mate die voor de beste uitvoering van de gevraagde service nodig is (art. 24, lid 1, letter b, Italiaans wetsbesluit 196/2003).

16.3 RAYTECH verplicht zich tot de discrete verwerking van de gegevens en de informatie die door de KOPER is doorgegeven en ze niet bekend te maken aan onbevoegde personen of ze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn ingezameld of aan derden te overhandigen. Deze gegevens kunnen uitsluitend op aanvraag van de rechtelijke macht ofwel door andere wettelijk bevoegde autoriteiten worden getoond.

16.4 De persoonsgegevens worden uitsluitend bekend gemaakt aan de personen die de activiteiten verrichten die voor de uitvoering van het gesloten contract nodig zijn en kunnen uitsluitend voor deze doeleinden worden gecommuniceerd.

16.5 Overeenkomstig en volgens art. 7 van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 heeft de KOPER recht op:

 1. a) de bijwerking, correctie of, wanneer hij/zij dat wil, de aanvulling van zijn/haar gegevens;
 2. b) het wissen, anoniem maken of blokkeren van de gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van alle gegevens die niet noodzakelijkerwijs moeten worden bewaard voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 3. c) het bewijs dat de handelingen beschreven onder a) enb) en ook hun inhoud bekend zijn gemaakt aan iedereen waaraan de gegevens bekend gemaakt of gecommuniceerd zijn, met uitzondering van het geval dat dit niet mogelijk is of dat daarvoor middelen nodig zijn die duidelijk niet in proportie met het beschermde recht staan. De betrokkene heeft tevens het recht om zich deels of volledig te verzetten tegen: i) de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om geldige redenen, hoewel ze aan het doel van de verzameling pertinent zijn; ii) de behandeling van zijn/haar persoonsgegevens voor de verzending van reclamemateriaal of de directe verkoop ofwel voor de verrichting van marktonderzoek of commerciële mededelingen.

16.6 De KOPER moet zijn/haar persoonsgegevens verstrekken voor de correcte en spoedige uitvoering van dit contract. Gebeurt dit niet, kan de aanvraag van de KOPER niet in behandeling worden genomen.

16.7 In elk geval zullen de verworven gegevens bewaard blijven voor zolang als dit voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn nodig is. De gegevens zullen op veilige wijze worden verwijderd.

 

 1. Overmacht

17.1 RAYTECH zal alles doen dat in haar macht is om alle contractuele plichten na te leven. RAYTECH zal in elk geval niet aansprakelijk worden geacht voor vertragingen of defecten die worden veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar controle vallen. In geval van vertraging zal RAYTECH alle plichten naleven zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

 1. Toepasselijke Wet

18.1 Het Contract tussen RAYTECH en de KOPER wordt bij de Italiaanse wet geregeld.

18.1 Voor zover dit niet uitdrukkelijk is bepaald, gelden de wettelijke normen die op de verhoudingen en de aan dit Contract onderhavige gevallen van toepassing zijn.

 

 1. Geschillen
 • RAYTECH zal elke twist snel en doeltreffend proberen op te lossen. Elke onenigheid zal uitsluitend door het Italiaanse recht worden behandeld als de KOPER niet met deze pogingen tevreden is en zich tot de rechtelijke macht wil wenden.

 

 1. Aangewezen Gerechtshof voor de Koper Consument
 • In het geval van de KOPER die als Consument kan worden omgeschreven, zal het Gerechtshof dat voor elk geschil aangewezen is het Gerechtshof zijn van de woon- of verblijfsplaats van de Consument, conform art. 33, lid 2, letter u) van het Italiaanse wetsbesluit 206/2005.

 

 1. Aangewezen Gerechtshof voor de Koper Niet-consument

22.1 In het geval dat de KOPER niet als Consument kan worden omschreven, zal uitsluitend het Gerechtshof van Milaan, Italië, voor elk geschikt zijn aangewezen.

 

 1. Vorige overeenkomsten

23.1. Dit Contract vervangt en verklaart elke vorige overeenkomst, akkoord, onderhandeling, schriftelijk of mondeling, tussen de Partijen en die het onderwerp van dit contract betreffen ongeldig.

 

 1. Inactiviteit van de Partijen
 • Als de ene of andere partij een willekeurig recht dat aan dit Contract is verbonden niet laat gelden, betekent dit niet impliciet dat van alle rechten afgezien wordt aangezien de partij ze op een later moment kan laten gelden.

 

 1. Bewaring van het contract
 • De eventuele ongeldigheid of inefficiëntie van een of meer clausules van deze Voorwaarden zal in geen enkel geval de geldigheid of doeltreffendheid van de andere contractuele clausules aantasten.

 

 1. Titels
 • De titels van de paragrafen van deze Voorwaarden geven slechts een indicatie van de inhoud ven zijn geen onderdeel van de bovengenoemde Voorwaarde of een verklaring ervan.

 

 1. Contact opnemen met RAYTECH

U kunt contact opnemen met RAYTECH:

– telefonisch op het nummer +39 02/33500147 van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 18.00 en vrijdag van 9.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.30;

– schriftelijk op het volgende adres: Via Enrico Fermi n. 11/13/17 – 20019 Settimo Milanese (MI), Italië;

De KOPER moet zijn/haar vragen verbonden aan de Order altijd voorzien van het toegekende Webordernummer.

 

 1. Definities

In deze Voorwaarden:

“Website RAYTECH” dit is de website van RAYTECH waarop binnen Italië aankopen kunnen worden verricht. Deze website heeft het volgende adres: www.raytech.it;

“Contract” dit zijn de voorwaarden beschreven in dit document en de Orderbevestiging voor de verkoop van de roerende goederen van RAYTECH; het contract is opgesteld tussen RAYTECH en de KOPER binnen een verkoopsysteem op afstand met telematische middelen dat door RAYTECH is georganiseerd

“Koper” de persoon die via de registratie op de website www.raytech.it, een bestelling voor de producten van RAYTECH heeft geplaatst, welke door RAYTECH is goedgekeurd.

“Consument” dit is een KOPER die buiten zijn/haar commerciële activiteiten om een product koopt;

“Exportwetten” dit zijn alle wetten, reglementen, verordeningen van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Italië die op de export, wederuitvoer, overdracht en verkoop van producten van toepassing zijn;

“Factuur” dit is de factuur die voor het bedrag van de producten door RAYTECH is opgesteld;

“Order” dit is de order die de KOPER in overeenstemming met deze Voorwaarden heeft geplaatst;

“Orderformulier” dit is de orderbevestiging met de goedkeuring van de Order van de KOPER die door ons wordt afgegeven;

“Product” dit is elk product op de website van RAYTECH dat volgens deze Voorwaarden wordt geleverd;

“Webordernummer” dit is het ordernummer dat door RAYTECH aan de Order van de KOPER is toegekend.

“Werkdag” dit is elke andere dag dan zaterdag, zondag of Italiaanse feestdag.

 

IK GA AKKOORD

Overeenkomstig en volgens art. 1341 en 1342 B.W. verklaar ik uitdrukkelijk dat ik met de volgende clausules akkoord ga:  8. Betaalwijze van de Producten, 9. Levering van de Producten, 10. Eigendom en Risico’s, 12. Terugzending van de Producten, 14. Aansprakelijkheid van Raytech, 15.  Exportcontroles, 20. Geschillen, 22. Aangewezen Gerechtshof voor de Koper Niet-consument