Privacy- en cookiebeleid | Raytech

Privacy- en cookiebeleid

Privacy informatie

INFORMATIE OVER HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS OVEREENKOMSTIG ART. 13 VAN DE VERORDENING EU 2016/679

RAYTECH Srl. (Fiscaal nummer 11325760152), met statutaire zetel te Settimo Milanese (MI) Via Fermi 11/13 (verder verwerkingsverantwoordelijke genoemd) deelt mee, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, overeenkomstig art. 13 van het Wetsbesluit 196/2003 (verder Privacywet genoemd) en art. 13 van de Verordening EU 2016/679 (verder AVG genoemd) dat uw persoonsgegevens op de volgende wijze en voor de volgende doeleinden zullen worden verwerkt:

1. Onderwerp van de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonlijke identificatiegegevens (voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mail) die door u zijn verstrekt tijdens het invullen van het formulier op de bedrijfswebsite www.raytech.it voor informatie en advies over producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden.

2. Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met uw specifieke en uitdrukkelijke toestemming (art. 23 en 130 van de Privacywet en art 7 van het AVG), voor de volgende doeleinden:
a. verzenden, per e-mail, van informatie en nieuws van commerciële en promotionele aard;
b. Overdracht van specifieke commerciële wensen aan de klant.

3. Recht op uitwissing van gegevens (“recht van vergetelheid”)

Als u al klant bent bij RAYTECH Srl kan de verwerkingsverantwoordelijke u marketingcommunicatie en promotiemateriaal sturen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met wat du al heeft afgenomen, tenzij u u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
Op grond van artikel 17 van het AVG heeft u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om uitwissing van uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen als: de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld; de betrokkene zijn toestemming intrekt waarop de verwerking berust; de betrokkene tegen de verwerking is en er geen legitieme reden is om hiermee door te gaan; de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verwerkt; de persoonsgegevens moeten worden uitgewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voorgeschreven door de wetgeving van de Unie of van de lidstaat waaraan de eigenaar is onderworpen; de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de levering van diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1.

4. Wijze van de verwerking.

Het verwerken van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd door middel van de handelingen die staan vermeld in art. 4 lid a) van de Privacywet en artikel 4 punt 2) van het AVG zoals: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Uw persoonsgegevens worden zowel op papier als elektronisch en/of geautomatiseerd verwerkt.

5. Duur van de verwerking

De gegevensverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens verwerken voor de tijd die nodig is voor de bovenstaande doeleinden en in ieder geval niet langer dan tien jaar na het verzamelen van gegevens voor marketingdoeleinden.

6. Toegang tot de gegevens

Uw gegevens zijn toegankelijk voor de in artikel 2) bedoelde doeleinden voor personeel en medewerkers van de gegevensverantwoordelijke, in hun hoedanigheid van interne zaakgelastigden of verantwoordelijken voor de behandeling en/of systeembeheerders.
Op grond van artikel 15 van het AVG heeft u het recht om van de gegevensverantwoordelijke de bevestiging te krijgen van het al dan niet in gang zijn van verwerking van uw persoonsgegevens, en zo ja, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de informatie waarnaar wordt verwezen in de bovengenoemde wettelijke bepalingen.

7. Mededeling van gegevens

Zonder dat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig is kan de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens doorgeven aan beveiligingsinstellingen en regelgevende instanties, die de gegevens zullen verwerken in hun hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.
Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verspreid.

8. Bewaring en gegevensoverdracht

De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers en archieven op het hoofdkantoor, gevestigd in Settimo Milanese (MI), Via de Fermi 11/13.
De verwerkingsverantwoordelijke is eventueel gerechtigd om de server ook buiten het grondgebied van de EU over te brengen. In dit geval zorgt de gegevensverantwoordelijke ervoor dat de overdracht naar niet-EU-grondgebied overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn zal plaatsvinden.

9. Aard van de verstrekking van gegevens

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden van paragraaf 2) is optioneel. U kunt daarom besluiten geen gegevens te verstreken of het verwerken van de reeds verstrekte gegevens vervolgens te weigeren, zoals reeds uitvoerig is toegelicht in art. 3).

10. Rechten van de betrokkene

In uw hoedanigheid van betrokkene kunt u, op grond van art. 15,16,17, 18, 19,20, gebruik maken van de volgende rechten:
– de bevestiging krijgen dat de verwerking van de persoonsgegevens in gang is;
– informatie krijgen over het doel van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens in kwestie, de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden of zullen worden meegedeeld;
– over de gegevensbewaartermijn;
– het bestaan van het recht om aan de gegevensverantwoordelijke te vragen om correctie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van verwerking van de betreffende persoonsgegevens;
– geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen verwerking om legitieme redenen;
– Bij de gegevensverantwoordelijke de betreffende persoonsgegevens op te vragen en de gegevens zonder beperkingen aan een andere gegevensverantwoordelijke over te dragen;
– een klacht in te dienen bij de Privacy Autoriteit.

11. Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

U kunt in alle gevallen gebruik maken van uw rechten door het sturen van:
– Een aangetekende brief naar RAYTECH Srl (Fiscaal nummer 11325760152), met statutaire zetel te Settimo Milanese (MI) Via Fermi 11/13;
– Een e-mailbericht naar het adres privacy@raytech.it

12. Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijke persoon en aangestelde personen

De verwerkingsverantwoordelijke is RAYTECH Srl (Fiscaal nummer 11325760152), met statutaire zetel te Settimo Milanese (MI) Via Fermi 11/13.
De bijgewerkte lijst van de verantwoordelijke en aangestelde personen voor de verwerking wordt bewaard op de statutaire zetel van de gegevensverantwoordelijke.

EIGENSCHAPPEN EN PERMANENTIE VAN COOKIES

Cookies bestaan uit stukjes code die van een webserver in de browser van de gebruiker verzonden worden en die bewaard worden op de harde schijf van zijn hardware systeem. Het verzenden van cookies staat automatische toegang en het opslaan van gegevens op zijn eigen hardware toe. Cookies staan toe dat zijn hardware apparaat geïdentificeerd wordt wanneer ze de website bezoeken.
Meer informatie over cookies is op de volgende URL adressen te vinden
www.cookiechoices.org
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.com/

TECHNISCHE COOKIES

Het doel van technische cookies is de uitvoering van activiteiten strikt gerelateerd aan de werking van de site mogelijk te maken. Technische cookies kunnen in dit geval onderverdeeld worden in de volgende subcategorieën:
Browsing cookies, waarmee navigatievoorkeuren opgeslagen kunnen worden en de navigatiebeleving van de gebruiker geoptimaliseerd kan worden. Informatiesystemen en softwareprocedures die geïmplementeerd zijn voor de werking van de website verzamelen, tijdens normale operatie, sommige persoonlijke gegevens waarvan de overdracht besloten ligt in het gebruik van internetcommunicatieprotocols.
Hiertoe behoort informatie die niet verzameld wordt om geassocieerd te worden met een geïdentificeerde belanghebbende partij, maar die door zijn aard wel tot identificatie van gebruikers kan leiden door middel van elaboratie en de associatie van gegevens in het bezit van derden.
Deze gegevenscategorie bevat IP adressen of domeinnamen van computers die gebruikt worden door gebruikers die met de site verbinding maken, adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van aanvraag, de methode gebruikt om de aanvraag naar de server te sturen, de dimensies van het bestand dat daarop verkregen wordt, de numerieke code die de status van het antwoord van de service (succesvol, fout, etc.) aangeeft en andere details gerelateerd aan het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden enkel gebruikt om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de website te verkijgen, of om te controleren of de website correct werkt, en worden meteen na de verwerking verwijderd. De informatie kan gebruikt worden om de verantwoordelijkheid na te gaan in geval van hypothetische cybercriminaliteit die schade toebrengt aan de website: met uitzondering van die gevallen zullen gegevens over web contacts niet langer dan zeven dagen bewaard worden; Cookie analytics waarmee statistische gegevens over de navigatiegewoonten van gebruikers worden verzameld. Deze informatie wordt anoniem en geaggregeerd verwerkt; Functionality cookies, ook van derden, gebruikt om specifieke functionaliteiten van deze online ruimte te activeren en noodzakelijk om deze service aan te kunnen bieden of te kunnen verbeteren.
Deze cookies vereisen geen voorafgaande toestemming van de gebruiker om geïnstalleerd en gebruikt te worden, omdat ze geen informatie bevatten die tot identificatie zou kunnen leiden.
De details van de cookies die gebruikt worden op deze site zijn de volgende: SN_raytech, SSC_raytech, SSID_raytech, SV_raytech, PHPSESSID, currency, language.

COOKIE PROFILING

Hulpmiddelen beheerd door de Eigenaar om het gebruikersprofiel te volgen.
De Eigenaar zelf beheert de traceertools, inclusief de tools die gebaseerd zijn op cookies, die gebruikt worden om te garanderen dat de gebruiker reclameaanbiedingen ontvangt in lijn met zijn navigatievoorkeuren of met andere gegevens verstrekt aan de Eigenaar. Met dit doel informeert de Eigenaar de gebruiker dat hij zijn gegevens aan derden kan geven.
Andere soorten cookies of tools van derden die gebruikt kunnen worden
Sommige diensten, die hieronder opgelijst staan, verzamelen geaggregeerde statistieken en moeten niet altijd de toestemming van de gebruiker vragen, of kunnen rechtstreeks door de eigenaar beheerd worden – afhankelijk van wat beschreven staat – zonder de hulp van derden.
De details van de cookies die op deze site gebruikt worden zijn de volgende:
Analytics (shinystat)

Ga naar de privacypagina van Shinystat voor meer informatie over gebruikte cookies.

Om de opt-out van cookies te beheren, raadpleegt u de Shinystat-opt-outpagina.

Analytics (google analytics and shinystat)
• __utma
• __utmb
• __utmc
• __utmt
• __utmz
De gebruiker kan op elk moment het traceren weigeren door eigen voorkeuren op te geven voor deze items via de volgende links:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
www.shinystat.com/optout/optout.html

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn, in overeenstemming met de wet waaronder zij vallen. Minderjarigen mogen deze online ruimte enkel gebruiken onder begeleiding van een ouder of voogd.

COOKIES BEHEREN IN UW BROWSER

Naast wat in dit document aangegeven is kan de gebruiker zijn voorkeuren wat betreft cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en bijvoorbeeld verhinderen dat derden cookies installeren. Via browservoorkeuren is het ook mogelijk om cookies die in het verleden geïnstalleerd werden te verwijderen, inclusief cookies die opgeslagen kunnen zijn in verband met de installatie van cookies door deze website.
Weet echter dat door alle cookies uit te schakelen, de werking van deze site verstoord kan worden.
Google Chrome Instellingen
Klik op het Chrome menu in de toolbar van uw browser.
Kies Instellingen.
Kies Geavanceerde instellingen weergeven.
Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud.
In het gedeelte ‘Cookies’ kunt u de volgende cookie-instellingen wijzigen:
Cookies verwijderen
Klik op Alle cookies en sitegegevens om het dialoogvenster ‘Cookies en sitegegevens’ weer te geven.
Als u alle cookies wilt verwijderen, klikt u onder aan het dialoogvenster op Alles verwijderen.
Als u een specifieke cookie wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de site die de cookie heeft geleverd en klikt u op de X die in de rechterbovenhoek wordt weergegeven.
U kunt er ook voor kiezen alle cookies te verwijderen die in een bepaalde periode zijn gemaakt. U doet dit via het dialoogvenster ‘Browsegegevens wissen’.
Als u wilt dat Google Chrome automatisch cookies verwijdert wanneer u al uw browservensters sluit, vinkt u het selectievakje ‘Lokale gegevens alleen bewaren totdat ik mijn browser sluit’ aan in het dialoogvenster ‘Instellingen voor inhoud’. U kunt ook uitzonderingen instellen zodat de cookies van specifieke sites worden verwijderd wanneer u de browser sluit.
Cookies voor specifieke sites blokkeren
Alle cookies blokkeren Selecteer ‘Sites niet toestaan gegevens in te stellen’. Wanneer u deze instelling selecteert, werken sites waarvoor inloggen is vereist, meestal niet meer. U ziet geblokkeerde cookie in de adresbalk staan wanneer een cookie is geblokkeerd.
Alleen cookies van derden blokkeren. Vink het selectievakje ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ aan. Zelfs wanneer u een site aan de lijst ‘Uitzonderingen’ heeft toegevoegd en ervoor heeft gekozen de cookies van die website toe te staan, worden de cookies van derden van de site niet geaccepteerd wanneer u dit selectievakje heeft aangevinkt.
Cookies voor specifieke websites toestaan
Controleer of het keuzerondje ‘Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld’ is geselecteerd, zodat de cookies van de site-eigenaar en derden worden toegestaan. Als u alleen directe cookies wilt accepteren, vinkt u het selectievakje ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ aan.
Cookies en sitegegevens standaard bewaren totdat u uw browser sluit
Chrome staat toe dat sites lokale gegevens bewaren, waaronder directe en indirecte cookies. Deze worden gewist wanneer u Chrome sluit.
Bepaalde cookies en sitegegevens die horen bij gehoste apps, kunnen niet worden gewist via ‘Instellingen voor inhoud’. Vind hier meer informatie over het wissen van gegevens van gehoste apps door uw cachegeheugen en andere browsegegevens te wissen.
Uitzonderingen instellen voor cookies van specifieke websites of domeinen
Als u wilt bepalen hoe cookies voor een aantal specifieke sites of domeinen moeten worden verwerkt, klikt u op Uitzonderingen beheren. Volg deze stappen om een regel toe te voegen aan het dialoogvenster ‘Uitzonderingen voor cookies en sitegegevens’ dat wordt weergegeven:
Klik op het veld ‘Een nieuw uitzonderingspatroon toevoegen’ en voeg de domeinnaam toe waarvoor u een uitzondering wilt instellen.
Als u uitzonderingen voor een volledig domein wilt maken, voegt u [*.] in vóór de domeinnaam (bijvoorbeeld [*.]google.com. Dit komt bijvoorbeeld overeen met drive.google.com en calendar.google.com).
U kunt ook een IP-adres, een IPv6-adres of een URL zonder HTTP opgeven.
2. Gebruik het menu om te kiezen of de site cookies mag instellen. Als u Wissen bij het verlaten selecteert, worden de bijbehorende cookies elke keer verwijderd wanneer u de browser sluit.
U kunt via dit dialoogvenster ook uitzonderingen bewerken of verwijderen.
Mozilla Firefox Instellingen
Klik op de menuknop en kies Voorkeuren.
Selecteer het paneel Privacy.
Stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
Plaats een vinkje bij Cookies van websites accepteren om cookies in te schakelen, en haal dit weg om ze uit te schakelen.
Als u problemen met cookies probeert op te lossen, wees er dan zeker van dat Cookies van derden accepteren ook niet is ingesteld op Nooit.
Kies hoe lang cookies bewaard mogen blijven:
Bewaren totdat: ze verlopen: elk cookie zal worden verwijderd zodra de verloopdatum ervan is bereikt, welke is ingesteld door de website die het cookie heeft verzonden.
Bewaren totdat: ik Firefox afsluit: de cookies die op uw computer zijn opgeslagen zullen worden verwijderd zodra Firefox wordt afgesloten.
Bewaren totdat: mij elke keer vragen: geeft telkens wanneer een website een cookie probeert in te stellen een waarschuwing weer, en vraagt of u het wilt opslaan.
Sluit de pagina about:preferences.
Cookies van derden uitschakelen
Klik op de menuknop en kies Voorkeuren.
Selecteer het paneel Privacy.
Stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.

Apple Safari
Om cookievoorkeuren te wijzigen:
Kies het Actiemenu > ‘Voorkeuren’, en klik op ‘Privacy’ (het ‘Actiemenu’ vindt u in de rechterbovenhoek van het Safarivenster en bevat een tandwiel icoon).
In de ‘Cookies toestaan’ sectie, kies of en wanneer Safari cookies van websites zal toestaan. Voor verdere uitleg voor de opties, klik op de Helpknop (die op een vraagteken lijkt).
Als u meer informatie wilt over de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, klik dan op ‘Cookies weergeven’. Voor elke cookie wordt de volgende informatie weergegeven:
• de website die de cookie heeft opgeslagen
• naam
• route of locatie op de computer
• beveiligingsstatus; cookies die als ‘veilig’ aangeduid worden, worden verstuurd via een beveiligde verbinding
• vervaldatum (geeft aan wanneer de cookie van uw computer verwijderd zal worden)
• inhoud (normaal een stuk code)
Als u heeft ingesteld dat Safari cookies blokkeert, dan kan u tijdelijk toestaan om een pagina te openen. Herhaal de vorige stappen, en selecteer Altijd. Als u klaar bent met het laden van de pagina, schakelt u de cookies weer uit en verwijdert u de cookies van de pagina.
Om cookies te verwijderen:
Kies het Actiemenu > ‘Voorkeuren’, en klik op ‘Privacy’ (het ‘Actiemenu’ vindt u in de rechterbovenhoek van het Safarivenster en bevat een tandwiel icoon).
Klik op Cookies weergeven
Selecteer 1 of meerdere cookies en klik op Verwijderen of Alles verwijderen.
Als u klaar bent, klikt u op Voltooien.
Microsoft Internet Explorer Instellingen
Om cookies te verwijderen
Tik of klik in het startscherm op Internet Explorer om Internet Explorer te openen.
Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.
Tik of klik op Opties en tik of klik onder Geschiedenis op Selecteren.
Schakel het selectievakje Cookies in en klik of tik vervolgens op Verwijderen.
Cookies blokkeren
Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
Tik of klik op de knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
Tik of klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren en tik of klik vervolgens op OK.
Cookie-instellingen aanpassen
Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
Tik of klik op de knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
Voer op het tabblad Privacy een of meer van de volgende handelingen uit:
Als u wilt bepalen welke typen cookies worden geblokkeerd of zijn toegestaan, verplaatst u de schuifregelaar.
Als u specifieke websites wilt blokkeren of toestaan, tikt of klikt u op Websites.
Als u een bestand met internetprivacyvoorkeuren wilt importeren, tikt of klikt u op Importeren.
Als u de privacyinstellingen voor bepaalde typen cookies wilt vervangen, tikt of klikt u op Geavanceerd.
Als u de privacyinstellingen wilt terugzetten naar het oorspronkelijke niveau, tikt of klikt u op Standaard.
Tik of klik op OK wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht.
Cookies toestaan
Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
Tik of klik op de knop Extra De knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
Tik of klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar beneden om alle cookies toe te staan en tik of klik vervolgens op OK.

LAATSTE WAARSCHUWINGEN

De gebruiker kan ook van de dienst aangeboden door de website www.youronlinechoices.comgebruikmaken. Via deze dienst kunt u uw voorkeuren voor de meerderheid van de publiciteitstools beheren. De Eigenaar adviseert gebruikers daarom om deze bron te gebruiken bovenop de de informatie verstrekt in dit document.
Vanuit het standpunt van installatie kunnen cookies en andere traceersystemen die door derden uitgevoerd worden door middel van de diensten in deze online ruimte niet technisch gecontroleerd worden door de Eigenaar. Elke specifieke referentie naar cookies en traceersystemen geïnstalleerd door derden is dan ook enkel indicatief op te vatten. Voor volledige informatie, consulteer het privacy beleid van elke derde partij die in dit document vermeld staat.
Gezien de objectieve complexiteit van identificatietechnologie gebaseerd op cookies en hun uiterst diepe integratie met het functioneren van het internet, wordt de gebruiker uitgenodigd contact op te nemen met de partij verantwoordelijk voor de gegevensverwerking wanneer hij opheldering wenst over het gebruik van cookies gemaakt door deze website en hun mogelijke gebruik, inclusief door derden.
Voor meer informatie of aanvragen, stuur een e-mail naar privacy@raytech.it